Avís Legal

Objecte

Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés del lloc web https://www.icsolucionselectriques.com (d’ara endavant el “lloc”), pàgina web propietat de Imet & Capesa S.L., (d’ara endavant I&C). L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (d’ara endavant “usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

Propietat del Lloc

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i altra legislació aplicable li informem que aquest lloc web https://www.icsolucionselectriques.com és propietat de l’entitat amb denominació social Imet & Capesa S.L. amb C.I.F. nombre B-65952525. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer C/ Júpiter, 11 Local 2, 08225 Terrassa Barcelona. Pot contactar amb I&C en el número de telèfon 665 98 16 24 o en l’adreça de correu electrònic info@icsolucionselectriques.com Tret que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb I&C es podran realitzar mitjançant correu ordinari en l’adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’Usuari via correu electrònic, en l’adreça que obri en la seva poder o li sigui facilitada sobre aquest tema.

Funcionament del lloc

I&C presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. I&C podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el Lloc web, en els serveis, o en els continguts sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna, tret que aquesta modificació s’hagi realitzat quan algun usuari hagi pogut adquirir algun dret prèviament a aquesta modificació. I&C no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés dels usuaris per a l’accés als continguts o serveis del Lloc web que els requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol naturalesa del mal ús pels usuaris, la seva pèrdua o oblit, el seu ús indegut per tercers no autoritzats.   I&C podrà, a qualsevol moment, modificar les presents condicions o introduir noves condicions d’ús, bastant per a això amb comunicar-ho prèviament a través de la publicació de les mateixes en el Lloc web. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic  o qualsevol un altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals conforme a la legislació aplicable, fets aquests dels quals en qualsevol cas serà responsable l’usuari. Si algun dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges allotjats en el Lloc web anessin contraris a la llei, la moral, la bona fe i a l’ordre públic o contenen qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar es procedirà a la seva retirada. I&C no es fa responsable dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que no depenguin del Lloc web, ni siguin gestionats per aquesta. Amb caràcter general només podran usar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran usar el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

Comportament dels usuaris.

I&C no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del Lloc web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi. I&C no es fa responsable de cap dels continguts, arxius, informacions, publicitat, opinions, conceptes i imatges que s’emetin, publiquin o distribueixin indirectament a través de qualsevol web interconnectada a la qual s’accedeixi a través del Lloc web per mitjà de links, o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin a aquest Lloc interconnectat. Igualment, I&C exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en el Lloc web d’I&C, especialment en aquells casos en els quals el procés de compra o contractació es realitza directament a la pàgina web del tercer i encara que apareguin distintius o un “frame” amb els elements gràfics de la pàgina web (Branding). I&C presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. I&C podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en el Lloc web, en els serveis, o en els continguts sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna, tret que aquesta modificació s’hagi realitzat quan algun usuari hagi pogut adquirir algun dret prèviament a aquesta modificació. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o de qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable enfront d’I&C i a tercers per l’incompliment de l’aquí establert. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers en nom d’aquests. En relació a la infracció de  qualsevol irregularitat, recordi que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Zones protegides del lloc web.

Generalment per a l’accés als serveis de www.primmavera.com no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari. La utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per&I C, ni intentarà esbiaixar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella. L’usuari que hagi estat autoritzat per&I C,per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que I&C posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del lloc, incloent,a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d’ara endavant “els materials”) són propietat d’I&C i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, de dites dretes de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit d’I&C, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis d’I&C per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

Protecció de Dades i Política de privadesa.

D’acord amb l’establert en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, I&C informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. I&C és responsable del fitxer. L’usuari i titular de les dades queda informat, i presta el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis les seves dades personals quedaran incorporats als fitxers automatitzats d’I&C, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l’usuari sobre els productes oferts. I&C es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, a través de l’adreça de correu electrònic info@primmavera.com o al domicili social d’I&C.

Informació transmesa pels Usuaris.

Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a&I C per utilitzar aquesta informació, incloent, sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte. I&C no assumeix responsabilitat alguna pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

I&C es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i Jurisdicció.

Aquest lloc es troba situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicable els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, I&C i l’usuari se sotmetran als Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

Durada i revisió.

Malgrat que la relació jurídica entre I&C i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada al moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. Al moment en el qual la companyia modifiqui les presents condicions generals. Al moment en el qual la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit. I&C es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús a qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa ús habitual d’aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considera acceptables qualsevol de les condicions revisades.